Sala Blava

La col·lecció exposada recorre un ampli camí de Maite Miralles que s’inicia amb les seues primeres obres d’estudi realitzades en la seua època de Belles Arts (1965-1970)

LES NOSTRES SALES

Recrea a través de dos espais: Saleta i Estudi, el món personal, intens i variat quant a contingut i forma de Maite Miralles. Un recorregut per les diferents etapes des dels seus inicis en Belles Arts.

La nostra història

Des de 1965

Maite Miralles o la independència absoluta en el terreny de la plàstica. Quan es funden la capacitat tècnica, la força expressiva i el sentit de l’humor. 

La col·lecció exposada recorre un ampli camí que s’inicia amb les seues primeres obres d’estudi realitzades en la seua època de Belles Arts (1965-1970) i contínua amb una mostra de les seues diferents èpoques creatives, algunes fruit dels seus viatges per Espanya,Itàlia, Àfrica i els Estats Units.

Unes altres es caracteritzen per tenir temes recurrents com “les nines”, “els mercats”, les festes populars com “Els tambors de Calanda”, “Matança al mas de les Llomes” o “La plaça de bous”.

Carlos Sentí Esteve, crític d’art valenciàva dir: “Maite Miralles o la independència absoluta en el terreny de la plàstica. Quan es funden la capacitat tècnica, la força expressiva i el sentit de l’humor. Maite Miralles, mirall còncau en el camí. Hi ha crueltat en les seues interpretacions? Jo diria que unes gotes. És aquesta crueltat que existeix en els actes més comuns i quotidians de la vida, fins i tot en aquells que tenen un caràcter íntim, familiar i fins a afectuós. Però sobre aquest component està abocada a dolls la més humana de les tendreses”.

(CAST) La colección expuesta recorre un amplio camino que se inicia con sus primeras obras de estudio realizadas en su época de Bellas Artes (1965-1970) y continua con una muestra de sus distintas épocas creativas, algunas fruto de sus viajes por España, Italia, África y Estados Unidos. Otras se caracterizan por tener temas recurrentes como “las muñecas”, “los mercados”, las fiestas populares como “Los tambores de Calanda”, “Matanza al mas de les Llomes” o “La plaza de toros”.

Carlos Sentí Esteve, crítico de arte valenciano dijo: “Maite Miralles o la independencia absoluta en el terreno de la plástica. Cuando se funden la capacidad técnica, la fuerza expresiva y el sentido del humor. Maite Miralles,espejo cóncavo en el camino. ¿Hay crueldad en sus interpretaciones?  Yo diría que unas gotas. Es esa crueldad que existe en los actos más comunes y cotidianos de la vida, hasta en aquellos que tienen un carácter intimo, familiar y hasta cariñoso. Pero sobre este componente está vertida a raudales la más humana de las ternuras”.

(ENG) The displayed collection goes across alarge path that begins with her first study works done in her era of Fine Arts (1965–1970) and continues with a sample of her different creative eras, some of which are the fruit of her trips through out Spain, Italy, Africa and the United States. Others are characterized by recurring themes such as “the dolls”,”the markets”, popular festivals such as “The Calanda drums”, “The slaughteringat  Mas de les Llomes” or “Bullring”.

Carlos Sentí Esteve, Valencian art critic, said: “Maite Miralles or the absolute independence in the field of plastic arts. When the technical capacity, expressive strength and sense of humor are merged. Maite Miralles, concave mirror on the way. Is there cruelty in her interpretations? I would say a bit. This is the cruelty that exists in the most common and everyday acts of life, even in those which are intimate, homey and even affectionate. But on this element, the most human tenderness is poured into jets”.

Horari

Reserva a l’oficina de turisme

Direcció

CARRER  MAESTRO AJADO, 4