Sala Taronja

Aquestes escenes plasmades en fotografies acolorides per Jesús Pascual, com també les seues maquetes i olis, és la seua representació en aquesta sala.

LES NOSTRES SALES

La festa, la  música, el  color i  l’espectacle són temes recurrents en  l’obra exposada en aquesta sala.

LA NOSTRA HISTÒRIA

Des de 1900

Teresita Pascual, l’enamorada de les belleses del Maestrat, fort i fragant pintora.

En la  seua primera etapa juvenil, Teresita Pascual influencia al  seu pare Jesús, amant del teatre i la revista, i al qual solia  acompanyar  sovint. Dibuixava  les escenes i personatges que veia en els escenaris dels teatres Ruzafa i Alcázar de València. Jesús Pascual va ser, la qual cosa en l’actualitat diem  un  “animador cultural” per a Benassal. Va crear, va impulsar i va donar forma a les festes d’agost. Amant de l’espectacle, va muntar la desfilada de les “Manolas” sobre carrosses adornades per ell mateix amb ajuda de Teresita. Va incorporar a  la banda de música en el paseíllo… costums que perduren en l’actualitat.

Aquestes escenes plasmades en fotografies acolorides per ell, com també les seues maquetes i olis, és la seua representació en aquesta sala.

Els gegants i cabuts van ser creats per Maite Miralles i Gabriel Fariza per a les festes de Benassal de 1995 en record i homenatge a  Teresita, morta aquell mateix any.

Com a mostra del treball de Maite per al Teatre La Estrella, del qual és fundadora al costat de Gabriel Fariza des de 1978 estan la col·lecció de marionetes i cartells exposats.

(CAST) En su  primera etapa juvenil, Teresita Pascual influencia a  su  padre Jesús, amante del teatro y la revista, y al que solía acompañar  frecuentemente.  Dibujaba  las escenas y personajes que veía en los escenarios de los teatros Ruzafa y Alcázar de València.

Jesús Pascual fue, lo que en la actualidad llamamos un “animador cultural” para Benassal. Creó, impulsó y dio forma a las fiestas de agosto. Amante del espectáculo, montó el desfile de las “Manolas” sobre carrozas adornadas por él mismo con ayuda de Teresita. Incorporó a la banda de música en el paseíllo… costumbres que perduran en la actualidad.

Estas escenas plasmadas en fotografías coloreadas por él, como también sus maquetas y óleos, es su representación en esta sala.

Los gigantes y cabezudos fueron creados por Maite Miralles y Gabriel Fariza para las fiestas de Benassal de 1995 en recuerdo y homenaje a Teresita, fallecida ese mismo año.

Como muestra del trabajo de Maite para el Teatro La Estrella, del que  es fundadora junto a Gabriel Fariza desde 1978 están la colección de marionetas y carteles expuestos.

(ENG) In her youth stage, Teresita Pascual influences her father Jesus, lover of the theatre and the magazines, whom she often accompanied. She drew the scenesand characters she saw on the stages of the Ruzafa and Alcázar theaters inValencia.

Jesus Pascual was, what we currently call a “cultural animator” for Benassal.He created, boosted and shaped the August festivities. Lover of the  show,  he  put together the “Manolas” parade on cars adorned by himself with the  help of Teresita. He incorporated the music band within the Paseíllo…  customs  that  last  till nowadays.

These scenes are depicted in coloured photographs by  him, as  well as  his models and oil paintings, that is his representation in this room.

Giants and big-heads were created by Maite Miralles and Gabriel Fariza for the 1995 Benassal festivities in memory and homage to Teresita, who died thatsame year.

As a sample of Maite’s work for Teatro La Estrella, of which  she  is  a  founderalongside Gabriel Fariza since 1978, a collection of puppets and posters  aredisplayed.

VISITES

Reserva a l'oficina de turisme

Direcció

CARRER  MAESTRO AJADO, 4